SEED 1day UV M View support 日拋漸進彩色隱形眼鏡
SEED 1day UV M View support 日拋漸進彩色隱形眼鏡

SEED 1day UV M View support 日拋漸進彩色隱形眼鏡

銷售價格HK$240.00

每日拋棄 | 30 片 / 盒
弧度: 8.8mm
直徑: 14.2mm

預訂貨品: 約4個工作天
*建議任何人士購買以及配戴隱形眼鏡前均需驗眼

BC(弧度):

BC(弧度)

MF(老花):

MF(老花)

Pwr(度數):

Pwr(度數)

數量:

FAQ

包裝:30 片 / 盒

配戴模式:每日拋棄
直徑:14.0mm
弧度:8.6mm 

 


如有任何疑問可按向我們查詢。